Gedragscode HOE (Hulp Oost-Europa)

Gedragscode stichting HOE
Stichting HOE wil christelijke gemeenten in Oost-Europa helpen om inhoud te geven aan de opdracht van Jezus Christus: omzien naar de naaste in diaconaat, gemeenteopbouw en christelijk onderwijs. We richten ons daarbij op de volgende doelgroepen: kinderen en jongeren, ouderen, meest kwetsbaren, Roma en leidinggevenden in kerkelijke gemeenten. Hiermee richt ons werk zich op de (kwetsbare) ander en niet op persoonlijk gewin. We ontvangen middelen van onder andere particulieren, bedrijven en kerkelijke gemeenten, die ons deze middelen verstrekken in het vertrouwen dat we ons werk, in overeenstemming met onze missie, visie en kernwaarden die ons drijven, op een integere, zorgvuldige en verantwoorde wijze doen. We verwachten van alle betrokkenen (medewerkers, vrijwilligers en partners) dat ze laten zien dat we dit vertrouwen waard zijn. In deze gedragscode beschrijven we, op basis van onze kernwaarden, welk integer handelen we van betrokkenen bij stichting HOE verwachten. Dat betekent niet dat deze gedragscode een antwoord geeft op hoe te handelen in elke situatie. Daarom wordt altijd gehandeld in lijn met de kernwaarden, gebaseerd op het Bijbels perspectief op gerechtigheid en barmhartigheid: barmhartigheid; gedeeld geloof; een gezamenlijke geloofsbasis; activeren, ontwikkelen, ondersteunen en verdiepen van relaties. .

Als medewerker, vrijwilliger, betrokkene:

  1. Handel ik, als professional en ook persoonlijk, in overeenstemming met de kernwaarden van stichting HOE en ben ik mij ervan bewust dat mijn handelen van invloed is op de manier waarop gekeken wordt naar stichting HOE, de sector en het werk wat we verrichten. Ook realiseer ik mij dat ik in mijn handelen in privésfeer als vertegenwoordiger van stichting HOE gezien kan worden.

– Wanneer ik mij inzet voor de stichting handel ik in het belang van stichting HOE én de allerarmsten die ik wil dienen. Daarbij conformeer ik mij aan de kernwaarden, het vrijwilligershandboek en de protocollen en richtlijnen van stichting HOE.

– Binnen de kernwaarden van stichting HOE respecteer ik verschillen in cultuur en gewoonten, pas ik mijn handelen hierop aan en sta ik open voor het opdoen van kennis en ervaring over andere culturen. Als verschillen leiden tot niet-integer en onethisch handelen distantieer ik mij daarvan en zal ik dit melden via het meldsysteem.

– Integriteit vraagt van medewerkers een professionele verantwoordelijkheid en opstelling richting collega’s, donateurs, partners en andere betrokkenen. Ik bewaar daarom een zekere professionele distantie om betrokkenen te kunnen blijven aanspreken op gedrag.

  1. Geloof ik dat ik en mijn medemensen schepselen van God zijn. Daarom respecteer ik ieders waardigheid, behandel ik iedereen gelijkwaardig en zie ik iedereen als uniek medeschepsel.

– Ongeacht nationaliteit, geslacht, leeftijd, religieuze overtuiging, (lichamelijke) beperking en sociale achtergrond behandel ik iedereen gelijkwaardig. Omdat gelijkwaardigheid de basis van samenwerking is, draag ik actief bij aan het vormgeven van samenwerkingsrelaties die gebaseerd zijn op wederzijds respect, gelijkwaardigheid en integriteit.

– Gezien de aard van het werk van stichting HOE zal ik met regelmaat mensen ontmoeten die kwetsbaar zijn voor ongewenst gedrag of daar slachtoffer van zijn. Door interesse te tonen en aandachtig te luisteren probeer ik mijn betrokkenheid aan hen te laten zien.

– Omdat ik mijn naaste zie als uniek medeschepsel zal ik mij nooit gedragen op een manier die emotioneel kwetsend kan zijn voor mijn (kwetsbare) naaste. Ook wijs ik discriminatie, ongewenste intimiteit, (seksuele) intimidatie, pesten, agressie, (seksueel) geweld, misbruik, uitbuiting en elke andere vorm van (toespelingen op) ongewenst gedrag, in woorden én gedrag, af en ben ik hier op geen enkele wijze bij betrokken.

– In ons werk richten we ons ook op het scheppen van hoop en nieuwe kansen voor kinderen. Ik draag actief bij aan een gelijkwaardige behandeling van ieder kind en onderschrijf de Gedragscode Child Protection waarin wordt verwoord hoe wij kinderen beschermen tegen ongewenst gedrag en misbruik.

– Ik ben mij bewust dat ik in situaties terecht kan komen waar ongelijke machtsverhoudingen ontstaan ten opzichte van mensen die in een afhankelijke positie van stichting HOE staan. Als dergelijke situaties ontstaan misbruik ik mijn positie op geen enkele manier en behandel ik iedereen te allen tijde gelijk en met respect.

– Stichting HOE heeft een gerechtvaardigd belang om op de hoogte te zijn van strafrechtelijke veroordelingen, officiële waarschuwingen en berispingen als deze haar werk kan schaden en mij in mijn functioneren kunnen (gaan) belemmeren. Als ik eerder ben veroordeeld, gewaarschuwd of berispt voor ongewenst gedrag richting kwetsbare personen stel ik stichting HOE daarvan op de hoogte zodat kan worden afgewogen hoe daarmee om te gaan. Dit geldt ook als ik tijdens mijn dienstverband met stichting HOE strafrechtelijk vervolgd wordt.

  1. Ga ik als goed rentmeester om met (financiële) middelen en informatie die mij in het kader van mijn werk voor stichting HOE zijn toevertrouwd.

– De Bijbelse visie op gerechtigheid en barmhartigheid zijn de basis van waaruit stichting HOE haar werk doet. Ik wijs machtsmisbruik, corruptie, fraude, diefstal, uitbuiting en andere financiële schendingen af en treed hiertegen op wanneer ik vormen hiervan tegenkom. Ook zal ik geen steekpenningen aanbieden, schenken, beloven of aannemen. Daarbij handel ik in overeenstemming met het Fraudeprotocol.

– Stichting HOE kan haar werk doen vanwege financiële steun van donoren. Ik ga zorgvuldig om met de financiële middelen waar ik de beschikking over krijg en ben transparant en waarheidsgetrouw in de verantwoording van de besteding van gelden, ongeacht de omvang.

– Als betrokkene handel ik uit zuivere motieven en ben ik niet uit op persoonlijk gewin. Ook voorkom ik belangenverstrengeling en het misbruik van mijn positie of bevoegdheden. Transparantie over nevenactiviteiten en andere zaken op financieel of relationeel vlak is essentieel als er een verband bestaat met het werk van stichting HOE. Ik informeer de organisatie over bestaande of toekomstige nevenactiviteiten en neem deze niet aan als die (nu of in de toekomst) in strijd zijn met het werk en de belangen van stichting HOE.

– Ik communiceer op een open, transparante en inhoudelijke manier zonder personen te veroordelen of af te wijzen. Ook ben ik mij ervan bewust dat mijn professionele of persoonlijke communicatie-uitingen (onbedoeld) nadelige gevolgen kunnen hebben voor de organisatie. Ik communiceer alleen uit naam van stichting HOE als dat vanuit mijn rol verwacht wordt; als het niet tot mijn rol behoort, zal ik mij niet publiekelijk mengen in politieke, raciale, religieuze of ideologische discussies op titel als betrokkene bij stichting HOE.

– Met vertrouwelijke informatie waar ik de beschikking over heb ga ik op een zorgvuldige en verantwoorde manier om. Dat betekent dat ik (de toegang tot) die informatie niet zal delen met anderen als ik daarvoor geen goede reden heb, ik inhoud van informatie niet manipuleer en handel conform de relevante privacywetgeving. Ik verzamel alleen beeldmateriaal van (kwetsbare) personen als zij op een respectvolle, menswaardige en niet-seksueel suggestieve manier zijn afgebeeld en geen bezwaar hebben tegen het verzamelen en delen van beeldmateriaal.

– Hulp en ondersteuning die stichting HOE biedt, wordt niet verleend in ruil voor een gunst van de ander. Daarom neem ik geen grote of noemenswaardige geschenken of giften aan en ga ik geen (seksuele) relaties aan met kinderen of andere (kwetsbare) begunstigden in ruil voor hulp of ondersteuning. Als het weigeren van een geschenk cultureel gezien ongewenst is, wordt het geschenk gemeld bij de integriteitsmedewerker en aan stichting HOE afgestaan.

  1. Ben ik medeverantwoordelijk voor het welzijn van iedereen die betrokken is bij het werk van stichting HOE en het goed functioneren van het integriteitssysteem binnen de organisatie.

– Om actief mee te bouwen aan een goed functionerend integriteitssysteem en een omgeving die veilig is voor kwetsbare personen lever ik een positieve bijdrage aan de organisatiecultuur van openheid en wederzijdse verantwoordelijkheid waarbinnen de bespreking van ethische dilemma’s die ik ervaar en in mijn werk tegenkom, een belangrijke plek innemen om te bespreken hoe te handelen in bepaalde situaties.

– Als ik vormen van niet-integer handelen tegenkom neem ik mijn verantwoordelijkheid door dit bespreekbaar te maken en te melden. Daarbij spreek ik eerst de betrokkene(n) aan om verkeerde interpretatie van de situatie uit te sluiten. Als het handelen afwijkt van het gewenste gedrag zoals hier beschreven, maak ik melding via het meldsysteem om machtsmisbruik, financiële- of interpersoonlijke schendingen zo snel mogelijk te stoppen of te voorkomen.

– Wanneer ik de mogelijkheid of noodzaak zie om de werking van het integriteitssysteem te verbeteren zal ik stichting HOE hierover informeren. In dat kader stimuleer ik partners bij projectbezoeken, in overleg met de regiocoördinator en contactpersoon of het bestuur, ook een open cultuur met wederzijdse verantwoordelijkheid te creëren. Ik voer met hen het gesprek over integriteits-issues en bevraag partners op de manier waarop zij dit een plek geven in hun werk onder kwetsbare doelgroepen. Daarnaast moedig ik hen aan om eventuele misstanden te melden via stichting HOE als daar bij de partner geen mogelijkheden voor zijn of men daar geen gehoor vindt.

– Integer handelen laat zich niet in één document beschrijven. Daarom handel ik ten alle tijde in lijn met de kernwaarden van stichting HOE én deze gedragscode, ook als zaken niet zijn beschreven. Aanvullend op deze code onderschrijf ik de richtlijnen, procedures en beleidslijnen zoals opgenomen in het Vrijwilligershandboek, waaronder het integriteitsbeleid, het protocol ongewenst gedrag, de gedragscode Child Protection, het fraudeprotocol en de gedragscode Fondsenwerving.

– Er zijn verschillende kanalen binnen het meldsysteem waar slachtoffers of betrokkenen (extern of intern) ongewenst gedrag, niet-integer handelen of (vermoedens van) (ernstige) misstanden kunnen melden. Vertrouwelijkheid, zorgvuldigheid en bescherming zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. In verschillende regelingen die samen het meldsysteem vormen wordt beschreven op welke wijze slachtoffers en betrokkenen beschermd worden.

Ondertekening
Bij ondertekening bevestig ik dat ik mij zal houden aan de inhoud van deze gedragscode. Ik ben mij ervan bewust dat bij schending hiervan disciplinair wordt opgetreden door het bestuur van stichting HOE. De disciplinaire maatregelen en sancties zijn omschreven in het integriteitsbeleid.