Onderwijsprojecten

Wat ging goed:

Het project kleuterschool in Tirgu Mures (Roemenië) is zeer succesvol. Een wachtlijst van aanmeldingen toont aan hoeveel belangstelling er voor de enige christelijke school bestaat. Om zich te blijven onderscheiden van de staatscholen, is bijscholing van personeel zeer gewenst. Een logisch gevolg voor doorstroming van kleuters naar de lagere school is sinds 2012 gerealiseerd door de opening van de gereformeerde school in de binnenstad met een “nulde-klas” als start. (Ned: speelleerklas). In 2016 wordt het vierde lokaal in het historische gebouw in de binnenstad geopend. Het aantal kinderen bedraagt 110. Ouders van de leerlingen brengen hun kinderen vanuit de hele stad en soms zelfs van buiten Tirgu Mures naar deze school. Dominee Benjamin Papp geeft eenmaal in de twee weken tijdens ouderbijeenkomsten in de school uitleg wat het betekent “hun kinderen, in het opgroeien, breder te onderwijzen”. De leerkrachten van zowel de kleuter- als de lagere school, worden d.m.v. personeelsbijeenkomsten elke week door de predikanten gestimuleerd om bijbels met de jeugd om te gaan en legt uit wat dat inhoudt.

Een school in Cluj Napoca (Roemenië) kan met financiële hulp van stichting HOE een lokaal van het zeer oude gebouw inrichten tot leslokaal. De lagere school in Tirgu Mures krijgt geld om vanwege de vele op- en aanmerkingen van ouders en leerkrachten het schoolplein beter in te richten.

Wat ging anders:

In vervolg op de hulpvraag om bijscholing voor het personeel van de christelijke school in Tirgu Mures wordt in samenwerking met OGO en Driestar educatief (DE) al in 2014 een cursus aangeboden. De deelnemers zijn enthousiast, maar door de Roemeense overheid wordt de cursus niet geaccrediteerd, zodat de animo voor deelname in 2015 daalt en in 2016 het cursusaanbod zelfs tijdelijk wordt stopgezet. Na een bezoek van vertegenwoordigers van het samenwerkingsverband in oktober 2016 om onder andere naar de oorzaak van de terugloop te zoeken, worden de contacten met de Pabo in Tirgu Mures verstevigd. Deze christelijke hogeschool biedt aan om samen met het Roemeens Reformatorisch Pedagogisch Instituut (RRPI) en DE cursussen te gaan ontwikkelen om het onderwijzend personeel van de reformatorische kleuter- en lagere scholen in geheel Transsylvanië didactisch en pedagogisch bij te scholen. De hoge verwachtingen van de cursussen van het samenwerkingsverband (HOE-OGO-DE) kunnen niet worden verwezenlijkt wegens de accreditatieproblemen. De gesprekken met de Roemeens leidinggevenden leren ons te luisteren naar de echte vragen. Soms echter doorkruisen dingen elkaar. Vanuit het samenwerkingsverband is de vraag gesteld of de directrice van de christelijke school in de Roemeense stad Cluj een belangrijke rol kan spelen in het samenroepen van leerkrachten vanuit heel Transsylvanië. Na lang overwegen bedankt ze echter voor de functie wegens het vele werk dat ze in haar school al verricht.

De aanvraag om in een dorp vlakbij Tirgu Mures een kleuterschool te helpen ontwikkelen, heeft nog geen vervolg gehad.

Stap vooruit:

Het aantal leerlingen dat naar een van de tien christelijke Romascholen in West-Oekraïne gaat, is gestegen van 300 naar 500. De scholen doen het goed. De Romaschool in Kisdobrony krijgt in 2016 een prijs voor de beste school van de regio. De staatsscholen waarheen de kleuters doorstromen zijn vol lof over de kinderen van deze scholen. Het is een uitdaging goed gemotiveerd (christelijk) personeel te vinden en te houden. Verder is de financiering van de groei bij afnemende bijdragen van derden een uitdaging van de komende jaren.