Uw bijdragen

Korte toelichting

De stijging van de liquide middelen wordt veroorzaakt doordat aan het eind van 2016 een gift van k€ 87 werd ontvangen van het Hervormd – Gereformeerd Onderwijsfonds die niet meer in dat jaar in besteding kon worden gegeven; bovendien worden de ontvangsten van de jubileumacties (k€ 61) pas is 2017 ingezet voor projecten. De continuïteitsreserve dient twee doelen: a. het mogelijk maken om gedurende ruim een halfjaar verplichtingen af te wikkelen als de stichting ontbonden zou moeten worden en b. aan drie projecten nog een laatste subsidie geven als ze zouden moeten worden beëindigd. In 2016 werd k€ 75 vrijgegeven van de overige reserve ter besteding aan projecten. Door een balanspost van k€ 117 voor erfenissen is het saldo van de bestemmingsfondsen flink gestegen.