Overig

Van het CBF mogen de kosten voor eigen fondsenwerving maximaal 25 procent van de baten uit de eigen fondsenwerving bedragen. Het bestuur stelt dit percentage op 20. Het percentage bedraagt in 2016: 12,8.

Het bestuur heeft in 2008 besloten dat de kosten voor administratie en beheer niet meer mogen bedragen dan 10 procent van de som der baten. In 2016 bedraagt dit percentage 3,4.

In 2016 is van elke ontvangen honderd euro een bedrag van € 73,20 besteed aan
de doelstellingen (bestedingen/totaal baten); dit percentage ligt beduidend
lager dan doorgaans het geval is. Daar zijn echter wel duidelijke oorzaken voor aan te
wijzen:

a. k€ 117 aan nalatenschappen en legaten is nog niet ontvangen in 2016, kon dus ook nog niet worden uitgegeven, maar als balanspost opgenomen;
b. een gift van k€ 87 is pas aan het eind van het jaar ontvangen;
c. de ontvangsten uit de jubileumacties van 2016 zijn eerst in 2017 in besteding gegeven.

Strekking accountantsverklaring

De accountant heeft een goedkeurende controleverklaring afgegeven bij de jaarrekening 2016.