2018 in een oogopslag

Met dit jaarverslag leggen we als bestuur verantwoording af voor het werk van de stichting. Dankzij de inzet van onze betaalde staf en meer dan tachtig vrijwilligers konden we onze statutaire opdracht uitvoeren: het geven van steun aan lokale gemeenten en christelijke organisaties in Oost-Europa om deze in staat te stellen gestalte te geven aan hun Bijbelse roeping inzake gemeenteopbouw, diaconaat en christelijk onderwijs. En daarnaast het geven van voorlichting en informatie in Nederland over de situatie en de problematiek van christenen in Midden en Oost Europa.

Dankzij de steun van onze donateurs was het mogelijk het werk te contineren. Er was financiële steun en steun in de vorm van goederen. Maar onbetaalbaar was de tijd die vrijwilligers vrij maakten om vorm en inhoud te geven aan het werk in onze werkgebieden. We wisten en weten ons gedragen door de gebeden van velen. En we mogen zien dat de Heere zegen geeft op het gebed.

We danken Hem voor het vele goede dat Hij ons gaf. Er werden vele reizen gemaakt. Er is veel werk verricht door  vrijwilligers en medewerkers. Jongeren maakten diaconale reizen. Gelukkig heeft alles plaatsgevonden zonder ongelukken en grote problemen. We mochten zegen ervaren in de contacten met onze Oost-Europese en Nederlandse broeders en zusters.

In de loop van het jaar werd duidelijk dat er intern een grote verandering zou komen. Onze bureaumanager Adré Lichtendonk, die al 20 jaar deze taak vervulde, maakte bekend dat hij ging  vertrekken bij HOE. Per 1 januari 2019 zijn hij en Marja in dienst gekomen bij de GZB om te worden uitgezonden als zendingswerkers naar Bosnië. We hebben afscheid van elkaar genomen. Na een sollicitatieperiode mochten we dankbaar, medio december, in de persoon van Allard Selles een nieuwe kantoormanager benoemen. We danken ook vanaf deze plaats Adré en heten Allard hartelijk welkom. We wensen hen beiden, met hun gezinnen, de zegen van God.

Zegen ons, Algoede,
neem ons in Uw hoede
En verhef Uw aangezicht
Over ons en geef ons licht

Stort op onze bede,
In ons hart Uw vrede,
En vervul ons met de kracht
Van Uw Geest bij dag en nacht.

Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus, onze Heer,
Amen, God Uw Naam ter eer!

Gerrit Jan van Norel – voorzitter