2019 in een oogopslag

In dit jaarverslag leggen we verantwoording af van de uitvoering van het beleid en de activiteiten in 2019. Het was een hectisch jaar voor de stichting, vrijwilligers en de medewerkers. Maar onze God en Vader was de onveranderlijke. De Heere was trouw aan Zijn beloften. Hij droeg het werk van de stichting in Zijn handen. We mochten ons verzekerd weten van Zijn zegen en bewaring.

Zonder op de inhoud van het voorliggende jaarverslag vooruit te willen lopen: er gebeurde veel. Het nieuwe meerjarenbeleidsplan 2019-2024 ‘Gedeeld Geloof’ werd vastgesteld en met de uitvoering daarvan werd een begin gemaakt. Het werk in Centraal- en Oost-Europa vond voortgang: de opening van een nieuwe kerk in Zuid-Roemenië (Hinova), een conferentie met Poolse predikanten in Oene, de start van de RD-actie voor het werk in Moldavië, nieuwe impulsen voor het Romawerk in Slowakije en Roemenië, verdieping en verbreding van het toerustingswerk voor predikanten en evangelisten in Servië en Hongarije en evaluatie en toekomstbestendig maken van het kinder- en jongerenwerk in de Oekraïne. Jongeren en ouderen gingen op diaconale jongerenreis naar verschillende landen in ons werkgebied. Een kleine greep uit het vele werk dat gedaan is.

Na meer dan 42 jaar deel te hebben uitgemaakt van het bestuur overleed Albert Heldoorn. We gedenken hem in dankbaarheid. Hij mocht ingaan in de vreugde van zijn Meester.

De nieuwe bureaumanager Allard Selles vervulde vanaf medio maart de vacature van bureaumanager na de uitzending naar Bosnië van de vorige bureaumanager Adré Lichtendonk.

Ook in de kring van vrijwilligers, bestuur en raad van toezicht vonden met name aan het eind van 2019 een fors aantal mutaties plaats. We namen afscheid van personen die soms tientallen jaren bij het werk waren betrokken, maar mochten ook nieuwe vrijwilligers verwelkomen die de openvallende plaatsen vervulden.

Omdat de verhuurder wegens uitbreiding van de eigen zaak na twintig jaar het huurcontract van ons kantoor niet verlengde, moest een nieuwe kantoorplek worden gevonden en zijn we eind 2019 verhuisd naar een ander kantoor.

En toch: hoe enerverend 2019 voor stichting HOE ook was: de kern van ons werk had voortgang. Het diaconale werk en het toerustingswerk in vele verschillende vormen kreeg zijn beslag:

God is getrouw, zijn plannen falen niet
Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen
Die ’t heden kent, de toekomst overziet,
Laat van zijn woorden geen ter aarde vallen
En ’t werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant
Volvoert zijn hand.

Gerrit Jan van Norel – voorzitter