Missie en visie

Hoe kunnen we helpen?

Je bent hier:

Missie

De stichting heeft als doelstelling een bijdrage te leveren aan het werk van kerken (in hun plaatselijke gemeenten) en verwante christelijke organisaties in Oost-Europa, om ze in staat te stellen gestalte te geven aan hun Bijbelse roeping betreffende gemeenteopbouw en missionaire, evangelisatorische, diaconale en onderwijskundige toerusting. De stichting doet dit werk in gedeelde verantwoordelijkheid met genoemde partners. Daarnaast heeft de stichting als doel het geven van voorlichting en informatie aan kerken, instellingen, particulieren en lokale werkgroepen in Nederland over de situatie en de problematiek van de christenen in Oost-Europa en de hulpverlening aan hen.

Visie

Stichting Hulp Oost-Europa laat zich leiden door Gods Woord in al haar handelen. In navolging van onze Here Jezus Christus willen we barmhartig zijn voor de sociaal zwakken, recht doen aan mensen die onrecht wordt aangedaan en in contacten op basis van gelijkwaardigheid opereren.

Samen sterk met mensen in Oost-Europa

Het werk van Stichting Hulp Oost-Europa is gericht op de plaatselijke christelijke gemeente. Vanuit dit grondvlak stimuleren, adviseren en helpen we mee om het gemeente-zijn te ontwikkelen en te versterken. Op deze manier willen we bouwen met mensen in Oost-Europa. We stimuleren mensen zelf de taken op te nemen die betrekking hebben op gemeente-zijn.
Gemeente-zijn omvat:

  • pastoraat: de zielszorg door middel van bezoekwerk en verkondiging;
  • diaconaat: hulpverlening aan de armen (binnen en buiten de gemeente);
  • apostolaat: evangelisatie aan hen die Christus niet kennen en het benaderen van hen die van de kerk zijn vervreemd.

Stichting Hulp Oost-Europa werkt ook samen met christelijke organisaties die zich richten op toerusting van leden van christelijke gemeenten, het uitgeven van christelijke boeken en het bieden van zorg en onderwijs vanuit een christelijke levenshouding. We vinden het belangrijk om intensieve contacten te onderhouden met sleutelfiguren in ons werkgebied. Op deze manier kunnen we een solide netwerk opbouwen, zodat we doelgericht en efficiënt kunnen werken.

Samen sterk met mensen in Nederland

Stichting Hulp Oost-Europa vindt het van groot belang om mensen in Nederland bewust te maken van het werk in Oost-Europa. Niet alleen door financieel bij te dragen, maar ook door persoonlijke contacten te hebben met de mensen ter plekke. Wij willen mensen in Nederland stimuleren mee te helpen aan de opbouw van het Koninkrijk van God in Oost-Europa. Waar mogelijk zoeken we samenwerking met werkgroepen en andere organisaties in Nederland die betrokken zijn op onze doelstelling.

Gedeelde verantwoordelijkheid

Stichting Hulp Oost-Europa werkt in gedeelde verantwoordelijkheid samen met christelijke gemeenten en organisaties. Vraaggericht werken is hierbij een belangrijk uitgangspunt. Waar mogelijk hebben we een adviserende rol, zonder uiteindelijk verantwoordelijkheden over te nemen.

Immateriële en materiële steun

De steun die Stichting Hulp Oost-Europa wil geven, is immaterieel (gebed, bemoediging, kennis en ervaring) en materieel (geld en goederen). Bij het leggen van contacten staat bemoediging van predikanten, ambtsdragers en gemeenteleden en betrokkenheid bij het grondvlak van de kerken centraal. Financiële ondersteuning van projecten kan daaruit voortvloeien. Bestuursleden en vrijwilligers die projectbezoeken afleggen, hebben oog voor zowel de zakelijke als toerustende kant.

Geloofsband

De ontmoetingen met lokale gemeenten en het geestelijk contact hebben een wederkerig karakter. De herkenning rond Bijbelse thema’s en vragen versterkt de band met elkaar en geeft het contact een diepere dimensie dan alleen het project.

Betrokkenheid in Nederland

Stichting Hulp Oost-Europa vindt het belangrijk om betrokkenheid tussen de achterban in Nederland en christenen in Oost-Europa te bevorderen door voorlichting te geven en informatie te verstrekken. Op deze manier willen we de situatie van Oost-Europa in het algemeen en van christenen in het bijzonder inzichtelijk maken.

[ssba]