Vrijwilligersovereenkomst

Stichting HOE (Hulp Oost-Europa), gevestigd te Barneveld

Vertegenwoordigd door de coördinator vrijwilligers HOE

Hierna te noemen ‘HOE’, en

Naam:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Geboortedatum:

Telefoonnummer:

Mobiel nummer:

E-mailadres:

Verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

De vrijwilliger verricht met ingang van …………………….. vrijwilligerswerk voor HOE.

De vrijwilliger onderschrijft de grondslag, kernwaarden, visie en doelstelling van de stichting.

De vrijwilligersfunctie:

 • 0 Kantoorvrijwilliger* (zie specifieke opmerking onderaan deze verklaring)
 • 0 Bestuurslid
 • 0 Lid regioteam ……………………..
 • 0 Lid RvT | CGO | CFP | JC (streep door wat niet van toepassing is)
 • 0 Lid van plaatselijke werkgroep te ……………………………………………..
 • 0 Anders: ……………………………………………………………………
 1. Bij verhindering van het uitvoeren van activiteiten of het niet kunnen uitvoeren van afgesproken taken zal de vrijwilliger de contactpersoon hiervan tijdig op de hoogte stellen.
 2. De werkverantwoordelijke van de vrijwilliger/voorzitter van de werkgroep verplicht zich de vrijwilliger te begeleiden en op de hoogte te stellen van bijzonderheden met betrekking tot de te verrichten werkzaamheden. Er geldt een inwerktraject van ongeveer zes maanden.
 3. De vrijwilliger is verantwoordelijk voor de door hem/haar verrichte werkzaamheden.
 4. De door de vrijwilliger georganiseerde evenementen en/of activiteiten in het kader van fondsenwerving ten behoeve van HOE blijven intellectueel eigendom van HOE.
 5. De vrijwilliger betracht geheimhouding betreffende zaken en documenten die hem/haar vertrouwelijk ter ore komen c.q. ter beschikking gesteld worden en zaken waarvan verondersteld mag worden dat ze vertrouwelijk zijn. Hierbij kan gedacht worden aan interne besprekingen, notulen van vergaderingen, etc.
 6. De vrijwilliger gaat zorgvuldig om met persoonlijke gegevens van derden en meldt vermoeden van datalekken bij HOE.
 7. De vrijwilliger gedraagt zich naar behoren/betamelijk in de uitvoering van zijn/haar vrijwilligerswerk volgens de richtlijnen van het geldende integriteitsbeleid.
 8. Op grond van art. 9.5a van het Arbeidsomstandighedenbesluit mag de vrij­williger van HOE verwachten dat hij/zij op het gebied van arbeidsomstandig­he­den en begeleiding terecht kan bij een deskundig werknemer of bij de bureau­ma­na­ger van HOE.
 9. HOE heeft voor alle vrijwilligers een verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid en een ongevallenverzekering afgesloten. Voor schade die veroorzaakt wordt door vrijwilligers of die vrijwilligers overkomt, zijn verzekeringen afgesloten conform het verzekeringsoverzicht.
 10. Deze overeenkomst geldt voor twee jaar en wordt stilzwijgend steeds met twee jaar verlengd. Beëindiging wordt door beide partijen zo mogelijk één maand van tevoren gemeld.
 11. De vrijwilliger heeft een exemplaar van het Handboek ‘Vrijwilligers Stichting HOE’ ontvangen of tot zijn/haar beschikking via Sharepoint.
 12. Een vrijwilliger kan geroyeerd worden als hij/zij door onbehoorlijk gedrag of fraude, schade voor de stichting heeft veroorzaakt dan wel zou hebben veroorzaakt en de vrijwilliger daarover een ernstig verwijt kan worden gemaakt.

* De kantoorvrijwilliger zal zorgvuldig omgaan met privacygevoelige informatie vanuit het relatiebeheersysteem (Pluriform) en de cloud (office 365/SharePoint) van stichting HOE. Het is niet toegestaan deze informatie te delen met derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de bureaumanager.

De contactpersoon voor de vrijwilliger is ………………………………………….

Aldus in tweevoud opgemaakt te Barneveld d.d. ………………………………………………….

 

Namens stichting Hulp Oost-Europa (HOE)

………………………………………… (naam) ……………….……………… (handtekening)

 

De vrijwilliger

………………………………………… (naam) ……………….……………… (handtekening)