Integriteitsbeleid stichting HOE (Hulp Oost-Europa)

Stichting HOE heeft een integriteitsbeleid opgesteld waarin is beschreven wat we verstaan onder integriteit, wat we doen om niet-integer handelen te voorkomen en hoe er wordt gehandeld als er melding wordt gemaakt van niet-integer gedrag. Hieronder wordt dit beleid verder toegelicht en beschrijven we op welke manier melding kan worden gemaakt van niet-integer gedrag. Dit beleid geldt voor de medewerkers, vrijwilligers en de partnerorganisaties/partners. Aan de laatste groep zal medio vierde kwartaal 2021 na vertaling een samenvatting worden aangeboden in het Engels. Deze samenvatting zal daarna door onze vrijwilligers op hun werkbezoeken worden besproken.

Kernwaarden als basis

Vanuit onze christelijke identiteit en kernwaarden vinden wij het cruciaal dat ons werk op een integere manier gebeurt. Terecht worden er hoge eisen aan organisaties gesteld om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen of adequaat te handelen als dit toch voorkomt. Het is van belang dat alle stakeholders ervan op aan kunnen dat er integer omgegaan wordt met financiële middelen, (kwetsbare) personen en ongelijke verhoudingen. Daarom heeft het thema integriteit een brede plek binnen stichting HOE en krijgt het concreet handen en voeten in diverse richtlijnen en procedures. De gedragscode is gebaseerd op onze kernwaarden (barmhartigheid; gedeeld geloof; een gezamenlijke geloofsbasis; activeren, ontwikkelen, ondersteunen en verdiepen van relaties) en beschrijft hoe wij integer gedrag definiëren en concreet maken. Daarmee vormt het de basis van ons integriteitsbeleid.

Doelgroep en inhoud beleid

In ons integriteitsbeleid richten we ons op de interne organisatie (werkgevers en werknemers), de vele betrokken vrijwilligers, de donateurs en op de samenwerking met (partner)organisaties in de landen waar we werken. Het beleid richt zich op het voorkomen van integriteitsschendingen.

Daarom moet helder zijn wanneer er sprake is van een schending: de gedragscode vormt daarin het kader. Daarnaast functioneert een vrijwilligershandboek met heldere regels, afspraken en controlemechanismen. Verder richten we ons op het adequaat handelen op het moment dat er sprake is van een melding van niet-integer gedrag. Tot slot richt het beleid zich op het delen en bespreken van morele dilemma’s om daarvan te leren.

Hoe kan ik melding maken van niet-integer gedrag?
Niet-integer gedrag valt niet volledig uit te sluiten. Daarom is het belangrijk dat betrokkenen een open en veilige cultuur ervaren, waarbinnen zij hun melding (vertrouwelijk) kunnen doen en het vertrouwen bestaat dat er zorgvuldig wordt omgegaan met een melding. Iedereen die in het kader van zijn of haar betrokkenheid bij stichting HOE in aanraking is gekomen met niet-integer gedrag kan daar op de volgende manier melding van maken:

Telefonisch of per mail via de interne vertrouwenspersoon in de persoon van de coördinator vrijwilliger of bij de klachtencommissie (protocol ongewenst gedrag).

Consequenties wangedrag

Na melding en onderzoek naar deze melding door het bestuur, kan het bestuur disciplinaire maatregelen opleggen. Dit kan in het uiterste geval leiden tot het uit de functie ontheffen van de vrijwilliger of medewerker of het opzeggen van de samenwerking met de partner. Ook kan indien van toepassing aangifte tegen deze persoon worden gedaan of kan dit gestimuleerd worden.