Gedragscode child protection

Naam ………………………………………………………………………………………………………….

Adres …………………………………………………………………………………………………………..

Postcode & woonplaats …………………………………………………………………………………

Algemeen
Deze code geldt voor alle medewerkers van stichting HOE, leden van het bestuur, leden van de raad van toezicht en verder alle vrijwilligers en personen die namens of via stichting HOE op reis gaan naar locaties waar ook kinderen aanwezig zijn (internaten, tehuizen, scholen, vakantiebijbelclubs, kinderclubs, enzovoort).

Ik verklaar akkoord te zijn met de volgende gedragsregels zoals stichting HOE die heeft opgesteld in het kader van ‘Child Protection Policy’.

 1. Vanuit de missie en visie en kernwaarden van stichting HOE behartig ik het respect en de waardigheid van ieder kind, ongeacht zijn of haar nationaliteit, geslacht, leeftijd, religie, handicap.
 2. Ik zal respect tonen voor kinderen, families en gemeenschappen die ik ontmoet.
 3. Ik moedig maatregelen aan die gericht zijn op de waardigheid en waardering van kinderen en maatregelen die kinderen verantwoordelijkheid aanleren.
 4. Ik zal nooit een kind beschamen of vernederen.
 5. Ik zal geen ongepaste taal gebruiken, ik zal kinderen nooit pijn doen (emotioneel, psychisch of lichamelijk) en geen lichamelijke of seksuele relatie met hen aangaan.
 6. Ik zal nooit kinderen verbaal, emotioneel, seksueel of lichamelijk misbruiken.
 7. Ik zal geen kinderen en/of jongeren aanraken, kussen of omhelzen op een ongepaste of cultureel ongebruikelijke manier. Ik vermijd flirten, onwelkome vleiende taal of veelbetekenende opmerkingen richting kinderen of jongeren.
 8. Ik zal situaties vermijden waarin ik alleen ben met een kind of alleen met een kind reis.
 9. Ik zal nooit een kind meenemen naar mijn accommodatie.
 10. Ik zal geen foto’s maken en/of publiceren van ondervoede of (half) naakte kinderen.
 11. Ik accepteer de consequenties – zoals beschreven in het integriteitsbeleid – die een overtreding van deze gedragscode tot gevolg heeft.

– Bij het niet naleven van de bovengenoemde gedragsregels zijn voor ondergetekende de sancties van toepassing zoals die zijn opgenomen in het integriteitsbeleid van stichting HOE.
– Voor hen die namens of via stichting HOE reizen is de raad van bestuur bevoegd tot het nemen van elke maatregel die nodig is indien bovenstaande regels niet worden nageleefd, zoals aangifte bij politie, etc.

Ondertekening
Aldus overeengekomen getekend te Barneveld/[plaatsnaam] op [datum]:

Stichting HOE,                                                                Werknemer/vrijwilliger/deelnemer,

[naam]                                                                              [naam]