Meerjarenbeleidsplan 2019-2024

De eerste bezinning voor het nieuwe meerjarenbeleidsplan begon met een bijbelgedeelte over Filippus (Hand.8), de diaken onderweg naar Samaria voor wie God een andere bedoeling had. De engel des Heren stuurt hem een andere kant op: “Sta op, ga naar het zuiden…” Het komt er allemaal in voor: roeping, contacten, missionair, vragen stellen, wegwijzer, onderweg. Het gaat uiteindelijk over Gods bedoelingen, het werk van de Heilige Geest en het vol worden van genade. In deze spiegel zagen we HOE voorbij komen, onderweg in een nieuwe fase van ons bestaan. En onderzoekend hoe we in de nieuwe tijd dienstbaar mogen zijn voor onze naasten in Centraal- en Oost-Europa (COE), maar bovenal bruikbaar voor de Heilige Geest.

Een ruime tijd is genomen om allerlei ontwikkelingen, beweging en kennis bijeen te brengen, te overdenken en om gaandeweg daaruit de beleidslijnen te halen. Het is een bestuurstaak beleid te vormen. Daarbij is dankbaar gebruikgemaakt van de inzet en input  van onze vrijwilligers en hebben we bovendien de feedback en aanwijzingen van enkele partners in COE opgenomen. Een leerzaam proces dat ons gevoed heeft met nieuwe moed en de overtuiging dat we onze broeders en zusters ook in de komende jaren van dienst kunnen en moeten zijn, ook al zal onze focus in dat proces iets gaan veranderen.

‘De tijd staat niet stil’ zeggen we tegen elkaar. Het gevolg is dat we ook in hulpverlening met de tijd mee moeten gaan en in beweging moeten blijven. Dat is onze verantwoordelijkheid t.o.v. onze partners. Wij mogen niet achterblijven als zij ontwikkelen en bewegen. Tegelijk gaan we een fase in waarin we samen met gemeenten in COE kunnen leren hoe we obstakels, zoals bedreigingen van het christelijk geloof en van de kerk, kunnen tegengaan, maar ook en bovenal hoe we effectief kunnen zijn in het uitdragen van het evangelie.

Het meerjarenbeleid dat voor de komende vier jaar geldt, wordt gaandeweg die jaren verder uitgewerkt en ingevuld. De beleidslijnen zijn uitgestippeld. De lijnen en kaders zijn geschetst. In het najaar van 2019 zullen afspraken en acties verder ingevuld worden in een implementatieplan.

In de afgelopen vijf jaar is er in het meerjarenbeleid een sterke focus geweest op de interne organisatie. Efficiënt handelen en effectieve hulpverlening waren daarbij de drijfveren, naast benutten van de capaciteiten van onze medewerkers. In de komende periode is de focus van het meerjarenbeleid gelegd op de doorontwikkeling van de partnerorganisaties en wat dat van ons vraagt. Elkaar zien in Christus’ barmhartigheid; wat een mooi effect mag het hebben als 2 Kor.9:14 de leiding mag nemen (“En in hun gebed voor u verlangen zij vurig naar u vanwege de alle overtreffende genade van God over u.”).

We gaan deze weg in het vertrouwen dat God ons een begaanbare weg zal geven. Denk aan Kaleb, een van de twaalf verspieders, die in de reuzen van de nieuwe wereld de vervulling van Gods beloften zag. De roeping om stand te houden, heilig de Heere te volgen, geldt voor de gemeenten in onze tijd en daarmee ook voor ons in hulpverlening in COE. In geloof en met gebed, getuigen we in Oost en in West van onze afhankelijkheid. Dat is de basis van dit meerjarenbeleidsplan dat we in de komende jaren Deo Volente tot uitvoering brengen.

Barneveld, 30 september 2019

Gerrit Jan van Norel, voorzitter
Gera Geluk-van de Werken, secretaris
Adri Robijn, penningmeester

Bijbehorende downloads