Medewerkers, bestuur en raad van toezicht

Medewerkers

Arbeidsvoorwaarden personeel

Voor de arbeidsvoorwaarden van personeel van Stichting HOE (Hulp Oost-Europa) is de CAO van de Protestantse Kerk in Nederland richtinggevend.


Bestuur

Beloningsbeleid Stichting Hulp Oost-Europa:

Buiten de vergoeding van de door hen gemaakte kosten, ontvangen de bestuursleden geen beloning voor hun diensten aan de stichting.

Statuten Artikel 5, lid 21

Bevoegdheden bestuur

Het bestuur is bevoegd te besluiten tot:

  1. het aangaan van overeenkomsten tot het verkrijgen, het vervreemden en het bezwaren van registergoederen;
  2. het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een ander sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt;
  3. het aanstellen van personeel in dienst van de stichting.
  4. de bij a. en b. bedoelde besluiten zijn onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht.

Statuten Artikel 6


Raad van toezicht


Functies bestuur en raad van toezicht