Prisma

Stichting HOE is sinds september 2016 aangesloten bij de vereniging Prisma, een samenwerkingsverband van christelijke organisaties in ontwikkelingssamenwerking en diaconaat wereldwijd.

Het doel van Prisma is om door onderlinge samenwerking de strijd tegen armoede in de wereld te kunnen versterken.

Prisma richt zich op bezinning, beleidsbeïnvloeding en bewustwording vanuit de identiteit. Prisma laat vooral in voor haar leden identiteitsgevoelige kwesties een ander geluid klinken dan veel van de andere actoren in het veld. Ongeacht de politieke ontwikkelingen in Nederland, wil Prisma dit duidelijk christelijke geluid over ontwikkelingssamenwerking en specifieke thema’s daarin, blijvend laten klinken richting de politiek, ministeries, de eigen achterban alsook het bredere publiek. Via bredere verbanden waarin Prisma samenwerkt met anderen op thema’s waarover binnen die verbanden op grote lijnen overeenstemming bestaat, wordt het overheidsbeleid in een gewenste richting beïnvloed.

Meer informatie: www.prismaweb.org.