Staat van baten en lasten (in €)

Als gevolg van een gewijzigde inzet van het kantoorpersoneel zijn de bedragen en percentages van: de besteding aan de doelstellingen, werving baten en beheer en administratie, in 2016 op grond van andere verdeelsleutels van de algemene kosten (personeels-, huisvestings-, kantoor- en afschrijvingskosten) berekend. Voor de vergelijkbaarheid zijn tussen haakjes de bedragen en percentages van de begroting 2016 en van 2015 op basis van de nieuwe verdeelsleutels van 2016 vermeld.

De gezamenlijke actie voor noodhulp vluchtelingen van de GZB, Verre Naasten, Deputaten diaconaat van de Christelijke Gereformeerde Kerken, stichting Gave en stichting Hulp Oost-Europa, gehouden in het kader van project 10 27 van de GZB, heeft in totaal € 211.400 voor onze stichting opgebracht.

Toelichting

Hieronder wordt u een beeld van de ontvangsten voor en de bestedingen aan de doelstellingen in 2016 geschetst.

Toelichting op de baten

De donaties, giften en schenkingen voor de jaren 2012 tot en met 2016 geven het volgende beeld (in € x 1.000):

Uit de algemene giften moeten de algemene projecten (de projecten waarvoor niet specifiek kan worden geworven) alsmede de algemene kosten worden gefinancierd. Het is dan ook een zorg dat de algemene giften jaarlijks dalen. Gelukkig was de daling in 2016 gering en was er zelfs een kleine stijging ten opzichte van de begroting. Met vreugde kan worden meegedeeld dat na jaren er weer voor anderhalve ton aan nalatenschappen en legaten kan worden getoond.

Toelichting op de lasten

Voor het inzicht in de lasten van de jaren 2012 tot en met 2016 zie het volgende schema (in € x 1.000):

In het overzicht van de lasten zijn de cijfers van de begrotingen van 2015 opgemaakt volgens de verdeelsleutel van 2016. Zoals hiervoor opgemerkt zijn de algemene kosten op een andere manier verdeeld dan in voorgaande jaren. Dat heeft vooral invloed op de kosten van voorbereiding / coördinatie, de kosten van werving baten en (in geringere mate) op de kosten van beheer / administratie. De omvang van de bestedingen aan de doelstelling hangt sterk af van de mate waarin nalatenschappen en legaten worden ontvangen (zoals in 2012/2013).

De verstrekte steun is gedaald ten opzichte van 2015; dit wordt mede veroorzaakt door:

a. minder goederen in natura (k€ 45) en
b. de eigen actie vluchtelingen in 2015 (k€ 40).

Zonder de gezamenlijke actie noodhulp vluchtelingen zou het resultaat € 116.311 hoger zijn geweest en zou uitgekomen zijn op € 142.509.

Het resultaat voor de overige reserve is zo negatief vanwege het saldo van de opbrengsten en kosten van de gezamenlijke actie voor noodhulp vluchtelingen van € 116,311; zonder de cijfers van deze actie is er een positief saldo van € 37.631.

Het resultaat voor de bestemmingsfondsen is zo hoog door een balanspost van k€ 117 voor nalatenschappen en legaten.